จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันแด็กแห่งชาติ ปี 2560ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี รวมทั้ง
ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมในสังคม และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
นาย เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เปิดเผยว่าจัดงานวันแด็กแห่งชาติ ปี 2560 มีการอ่านสารวันเด็กท่านนายกรัฐมนตรี วรธัมโมวาทพระสังฆราช ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน มอบเกรียรติบัตรเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2560 เป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ จัดที่สถานศึกษาทุกแห่ง ปี 2560 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ร่วมจัดห้องส่งจำลอง ด้วย และสามารถบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนเด็ก บริจาคได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแ่ก่น โทร. 043-246663-5 ต่อ 130 043-242002 ปีนี้กิจกรรมเด่นการแสดงยุทโธปกรณ์ ทหาร การเข้าชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การกระโดดหอสูงของปภ.เขต 6 ห้องประกาศข่าวเด็ก รถตำรวจทางหลวง นิทรรศการเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

Comments

comments