จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ และจังหวัด

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ : DHB จังหวัดขอนแก่น เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ ขับเคลื่อนแนวคิด คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันและลงนามความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 26 อำเภอ สืบเนื่องจากนโยบายประชารัฐที่เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอภายใต้กลไก DHB โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน มีเป้าหมาย คือ ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม และเกิดการบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ลดความซ้ำซ้อนและเสริมการใช้งบประมาณระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอ โดยในระยะแรกขับเคลื่อนเชิงประเด็นภายใต้แนวคิด คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงการจัดการขยะต้นทาง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมดี เมืองขอนแก่นน่าอยู่น่าอาศัย

Comments

comments