นครขอนแก่นพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายสำนักการศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง11 แห่ง หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดยในวันนี้เป็นการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วมของสำนักการศึกษา ซึ่งมีการพิจารณาการจัดทำงบประมาณของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่ง โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและนักเรียน

Comments

comments