นายกขอนแก่นแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบทบาท ททท.

นายกขอนแก่นแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบทบาท ททท.

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ของจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทและทิศทางการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแกน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คือ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์เกี่ยวกับการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแกน ตลอดจนรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครขอนแก่น,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ,เทศบาลเมืองมหาสารคาม ,เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์) การท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 โรงแรมอวานีขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประชุมในเบื้องต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีความคาดหวังไว้ว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

Comments

comments