นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ร่วมด้วย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ.สคร.7 ขอนแก่น นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น    ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานและพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นประธานโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2562  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ มียุทธศาสตร์สำคัญ 8 ยุทธศาสตร์ คือ.การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์. การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์
.การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน .การขับเคลื่อนการดำเนินงานพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น .การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน.การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
7.การติดตาม และประเมินผล .การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จังหวัดขอนแก่น ถึงแม้ว่าจะไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 แต่สถานการณ์ในจังหวัดข้างเคียงยังพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อีกทั้งมีประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในจังหวัดขอนแก่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดิภาพ ซึ่งหากมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขสำเร็จ จะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการลดจำนวนสุนัขจรจัดคือการปลูกจิตสำนึกผู้เลี้ยงสุนัขให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่นำสุนัขมาทิ้งตามสถานที่สาธารณะ จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี

Comments

comments