รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 6 ก.ค. เวลา 09. 00 น. ที่  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะได้มามอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ อปท. 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในระดับพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ให้โครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ทุกท่านทุกคนจะต้องดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะรัฐบาลจะต้องทำให้ดีที่สุดจะต้องพัฒนาประเทศชาติไปตามแผน การบรรยายแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0  รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำนโยบายของรัฐบาลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

Comments

comments