ร่วมอภิปราย การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ก้าวย่างที่มั่นคงของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพระดับอำเภอ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และ แพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ

โดยมี นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมรับฟังด้วย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน สร้างความมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานมีนิทรรศการ พื้นที่ต้นแบบจากทั้ง 5 อำเภออีกด้วย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างกระแสสังคมในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนเกิดเป็นการพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

Comments

comments