Author Archives: khonkaen - Page 3

You are here: » ( » Page 3)
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ริมบึงแก่นนคร ขอนแก่น วั
หอพักขอนแก่นหอพักขอนแก่นรับผลิตสปอตหอพักขอนแก่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัดภาคอีสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายรัฐบาลให้ ผู้ว่ารา
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรถวายเ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2560 ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือเกี่ยวกั
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ โรงเรียนโสตศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่ว
จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เยาวชนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ทำความดีให้สังคม

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลเชิดชูเกี
Copyright © 2016 khonkaenguru.com Email:tortrakoons@gmail.com Tel:080-4155962